Statinių techninė priežiūra
Priežiūros uždaviniai ir reikalavimai

Vieta: nuotoliniu būdu ZOOM platformoje

Laikas: paskelbsime netrukus

Renginio trukmė: 3,5 val.

SDG seminaras

Seminaro lektorė

Alma Ribelienė

UAB „SDG“ Inžinerijos departamento vyresnioji inžinierė, pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertė, daugiau nei 15 metų konsultuoja statinių techninės priežiūros, statinių kasmetinių bei neeilinių apžiūrų vykdymo klausimais.

Seminaro Statinio naudojimas ir priežiūra prasideda užbaigus statinio statybą (pripažinus tinkamu naudoti dienos, užregistravus Nekilnojamojo turto registre) ir tęsiasi iki statinio naudojimo pabaigos (statinio išregistravimo Nekilnojamojo turto registre dienos) arba iki statinio griovimo darbų pradžios.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 48 straipsniu, statinio techninę priežiūrą organizuoja statinio naudotojas ūkio būdu arba sutarties pagrindu paskirdamas statinio techninį prižiūrėtoją, kuris vykdo organizacines ir technines priemones statinio techninei būklei palaikyti, kad būtų užtikrinti nustatyti esminiai statinio reikalavimai per ekonomiškai pagrįstą statinio naudojimo trukmę.

Vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“, pasibaigus žiemos sezonui arba pasibaigus šildymo sezonui (daugiabučiams gyvenamiesiems namams), privalo būti atlikta kasmetinė statinio, jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūra bei surašytas statinio kasmetinės apžiūros aktas.

Paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, atsižvelgdamas į grėsmės pobūdį ar įvykus statinio avarijai, statinio naudotojas ir (ar) statinio techninis prižiūrėtojas privalo imtis priemonių žmonėms ir aplinkai apsaugoti.

Seminaro aktualumas

Seminaro temos:

  • Norminių teisės aktų, reglamentuojančių pastatų naudojimą ir statinių techninę priežiūrą, apžvalga.

  • Bendrieji statinių techninės priežiūros reikalavimai ir uždaviniai.

  • Kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, jų funkcijos.

  • Nuolatinių, kasmetinių, neeilinių statinio apžiūrų situacijų analizė.

  • Statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarka.